Introductie

Deze site heeft als doel om allen, die in de Benelux Unie geďnteresseerd zijn, van informatie te voorzien. Voor de informatievoorziening is het bestuur van het Comité Nieuwe Benelux (CNB) verantwoordelijk.
Het CNB is een onafhankelijke organisatie, welke betrekkingen onderhoudt met de ministeries van Buitenlandse Zaken van België, Luxemburg en Nederland, met het Benelux Parlement en met de Secretaris-Generaal voor de Benelux.
De datum van actualisering van deze site is 1 oktober 2014.

Op 18 maart 2005 overhandigde een afvaardiging van het Comité Nieuwe Benelux het Manifest voor een Nieuwe Benelux (zie betreffende tab) aan de voorzitter van de INTERPARLEMENTAIRE BENELUXRAAD op het Binnenhof in Den Haag. De opstellers van dit manifest zijn de professoren emeriti WIM COUWENBERG en RIK GYSELS, respectievelijk van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Gent. Sindsdien verspreidt het Comité het gedachtegoed van het Manifest. Midden september 2008 heeft een groot aantal academici, politici en industriëlen, alsook gewone burgers en studenten, alles bij elkaar meer dan 500 personen, het Manifest ondertekend (zie de tab Ondertekenaars).

Via de tab Motivatie vindt u een document waarin verder wordt ingegaan op de wenselijkheid van een vernieuwd en verlengd Benelux Verdrag. De Europese Unie biedt ons veiligheid, plus beloften, maar houdt ook gevaren in. Het is immers voor de inwoners van onze drie landen van het grootste belang dat wij als kleine naties niet door onze grote buren worden weggedrukt of over het hoofd gezien. Alleen als een verenigde Benelux zijn wij een evenwaardige gesprekspartner in het grotere geheel.
Krachtens bijzondere artikelen in de Verdragen van Rome en Lissabon kan de Benelux op gebied van samenwerking van de drie betrokken landen binnen de Europese Unie naar eigen inzicht nieuwe stappen zetten. Economisch kunnen wij de Europese kar trekken, daar zijn wij met onze zeehavens, toegangspoorten tot heel West- en Centraal-Europa toe in staat. Maar ook op sociaal en cultureel gebied kan er nog heel wat beter samengewerkt, en waar nodig, ééngemaakt worden.

Naast het Bestuur (zie tab) hebben een twintigtal voormalige en in functie zijnde toppolitici en openbare bestuurders hun steun toegezegd door toetreding tot het Comité van Aanbeveling.

Het bestuur van het Comité Nieuwe Benelux houdt U op de hoogte door middel van een periodiek uit te brengen Nieuwsbrief.

Tot slot kunt u via de tab Uw reactie per e-mail uw mening kenbaar maken en eventueel het Manifest mede ondertekenen.