CNB Nieuwsbrief nr. 8 :

1 Wat gebeurde sinds Nieuwsbrief 7?
Is er in 2013 nog intensief gesproken en nagedacht over de zin van de Benelux Unie en daarbij ook van het Comité Nieuwe Benelux, in het afgelopen jaren heeft het bestuur van het CNB zich naar buiten toe gehuld in stilte. De voornaamste redenen zijn de verkiezingen die in de periode tussen 20 oktober 2013 en 25 mei 2014 werden gehouden achtereenvolgens in Luxemburg, Nederland, België en in alle 28 EU-landen. De verkiezingsuitslagen leidden overal tot forse verschuivingen in de kiezersgunst, maar van een gevreesde collectieve afkeer van de Europese Unie bleek geen sprake. En in Nederland, waar de gemeenteraadsverkiezingen een duidelijk signaal inhielden voor de regeringspartijen hebben de anti-Europese partijen geen winst geboekt. Naast de uitkomsten van de verkiezingen hebben ook andere factoren hun uitwerking op de Europese saamhorigheid gehad. De snel verslechterende toestand in Syrië en Irak en in Oekraïne hebben de regeringen van de Eurolanden nader tot elkaar gebracht. En de al jaren kwakkelende economie heeft bij de Eurolanden het inzicht versterkt dat samenwerking in Europees verband geboden is. Ondertussen zijn op het moment waarop wij dit schrijven noch de Europese Commissie, noch de Belgische federale regering geformeerd. Dit alles heeft zijn weerslag op de manier waarop de Benelux wordt bestierd: gestaag uitvoering geven aan het werkpakket en zoeken naar zoeken naar een nuttige rol in internationale verbanden. Het bestuur van het CNB heeft zich in de achterliggende periode geconcentreerd op twee projecten:

  1. Het doen van voorstellen voor een samenhangend spoorwegbeleid voor het hele Beneluxgebied,

  2. Het uitwerken van ideeën over het jaar 2015, waarin de samenvoeging van de noordelijke en zuidelijke Nederlanden tweehonderd jaar geleden kan worden herdacht.

2 Werkprogramma CNB2014 vastgesteld
Het bestuur van het Comité Nieuwe Benelux heeft Werkprogramma CNB2014 vastgesteld. De opzet van het werkprogramma is aangepast aan de politieke om-standigheden in de Europese Unie. Meer dan voorheen wordt de klemtoon gelegd op de noodzaak om de Benelux Unie als een hecht blok te laten optreden. Alleen zo zullen de Benelux-landen terug kunnen komen op het toneel van de Europese politiek. Een hecht optredende Benelux zal een interessante medespeler zijn. Daarmee kan de draad van de Benelux weer worden opgepakt, die na 1960 meer en meer verlaten werd. De inhoud van het werkprogramma is op dit uitgangspunt ingericht.
Het is de bedoeling dat vanaf 10 september het werkprogramma in het Frans en het Nederlands op onze webstek wordt geplaatst:
www.benelux2010.eu.

3 Voorstel voor een Benelux Treinennet
Het bestuur van het Comité Nieuwe Benelux heeft Werkprogramma CNB2014 vastgesteld. De opzet van het werkprogramma is aangepast aan de politieke om-standigheden in de Europese Unie. Meer dan voorheen wordt de klemtoon gelegd op de noodzaak om de Benelux Unie als een hecht blok te laten optreden. Alleen zo zullen de Benelux-landen terug kunnen komen op het toneel van de Europese politiek. Een hecht optredende Benelux zal een interessante medespeler zijn. Daarmee kan de draad van de Benelux weer worden opgepakt, die na 1960 meer en meer verlaten werd. De inhoud van het werkprogramma is op dit uitgangspunt ingericht.
Het is de bedoeling dat vanaf 10 september het werkprogramma in het Frans en het Nederlands op onze webstek wordt geplaatst:
www.benelux2010.eu.

4 Webstek vernieuwd
Vanaf heden is de CNB-webstek opnieuw te bezoeken onder www.benelux2010.eu. Het bestuur van het CNB zal minimaal tweemaal per jaar de inhoud aanpassen om de nieuwswaarde bij de tijd te houden.